image image image image image image
2 เมษายน วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.......
..ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ..
........พนักงานและพนักงานจ้าง...........
......สำนักงานเทศบาลนครระยอง........
การขยายระยะเวลาการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2558
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒
.....กรณีบริเวณหอพัก ร้านอาหาร ร้านเหล้า และร้านขายของชำ ห้างสรรพสินค้าและสถานบันเทิง ห้ามมิให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม เข้าค่ายความผิดตามมาตรา 32 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท.....
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ (๒) .....ปัจจุบันนี้มีผู้นิยมดื่มเหล้าปั่นเป็นจำนวนมาก และมีการจำหน่ายเหล้าปั่นในลักษณะของรถเข็น เพื่อเร่ขายตรามตรอก ซอกซอยต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งการกระทำเช่นนี้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 (2) ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการเร่ขาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.....
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครระยอง .........หากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเทศบาลนครระยอง คุณสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" เทศบาลนครระยองได้............

 

 

ลงพื้นทีจัดระเบียบ "ถนนตัวอย่าง"

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง หัวหน้าคณะทำงานโครงการถนนตัวอย่าง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าถนนตากสินมหาราช ตามที่จังหวัดระยอง ได้มีนโยบาย.....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสันนิบาตจังหวัดระยอง

สมาคมประมงระยอง จัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับผู้แทนทัพเรือภาค 1 ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสันนิบาตจังหวัดระยอง

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยองจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง โดยมีนายสุธน ซื่อประเสริฐ เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม และนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ประธานสันนิบาตเทศบาล ได้สรุป...

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


 

 

 

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

 

กำหนดยื่นซื้อซอง 
14 ม.ค. -  28 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ

กำหนดยื่นซื้อซอง 
13 ธ.ค. -  27 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนชายกระป่อม ๑

กำหนดยื่นซื้อซอง 
9 ม.ค. -  23 ม.ค. 58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ และงานทาสีตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
8 ม.ค. -  20 ม.ค. 58
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๔ (แม่แดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซื้อซอง 
19 ธ.ค. -  7 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


กำหนดยื่นซื้อซอง 
26 ธ.ค. -  15 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ

กำหนดยื่นซื้อซอง 
23 ธ.ค. -  12 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ชนิด ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
19 ธ.ค. -  7 ม.ค. 58

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนราษฎร์บำรุง (ซอย ๒ - ซอย ๑๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดยื่นซื้อซอง 
9 ธ.ค. -  25 ธ.ค. 57

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ


กำหนดยื่นซื้อซอง 
9 ธ.ค. -  25 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยมาลัยหมุน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

กำหนดยื่นซื้อซอง 
9 ธ.ค. -  25 ธ.ค. 57

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๒ เครื่อ


กำหนดยื่นซื้อซอง 
2 ธ.ค. -  20 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน


กำหนดยื่นซื้อซอง 
6 ส.ค. -  22 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครระยองและสวนสาธารณะ (สวนศรีเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
4 ส.ค. -  20 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 81 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครระยอง)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำภายในสวนศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกเกาะพรวด ซอย 4 ฝั่งทิศตะวันออก

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมพูทิพย์

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดหอพระพุทธอังคีรส อาคารห้องสมุดประชาชน และอาคารห้องสุขาของห้องสมุดประชาชน

กำหนดยื่นซื้อซอง 
30 ก.ค. -  15 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกชุมชนอบอุ่น

รับเอกสารการประมูล 
22 ก.ค. -  7 ส.ค. 57
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน 1 (อาคารเรียนไม้) ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ (ประมูลด้วยวาจา)
เปิดสมัครวันที่
8 - 18 ม.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๑ อัตรา)

เปิดสมัครวันที่
8 - 18 ม.ค. 58
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลนครระยอง

เปิดสมัครวันที่
6 - 16 ธ.ค. 57
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บริหารของเทศบาล และสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์


เปิดสมัครวันที่
26 - 31 ธ.ค. 57

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (งานกายภาพบำบัด ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา)

เปิดสมัครวันที่
23 - 31 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา (งานสวนสาธารณะ จำนวน ๔ อัตรา และ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔ อัตรา ฝ่ายการโยธา กองช่าง)

เปิดสมัครวันที่
22 - 31 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา (งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา)


เปิดสมัครวันที่
15 - 23 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน ๗ อัตรา (โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง กองการศึกษา จำนวน ๗ อัตรา)

เปิดสมัครวันที่
4 - 16 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา)

เปิดสมัครวันที่
8 - 20 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (งานกองทุนสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 1 อัตรา

เปิดสมัครวันที่
8 - 20 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา

เปิดสมัครวันที่
29 ก.ค. - 7 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป 11 อัตรา) กองช่าง

สถานที่ตั้งเทศบาล

  • สำนักงานเทศบาลนครระยอง (งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)
  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
  • โทรสาร : 0-3887-0091
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3793
mod_vvisit_counterYesterday6286
mod_vvisit_counterThis month139366
mod_vvisit_counterAll days3301716

We have: 26 guests, 13 bots online

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information