คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง

การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
  เทศบาลนครระยองมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพที่เน้นหลัก "ห่วงใย ใกล้บ้าน"เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลรับรู้ถึงความห่วงใยที่เทศบาลมีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน เกิดความมั่นใจและอบอุ่นเมื่อมาใช้บริการ เทศบาลนครระยองได้จัดบริการด้านสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ลดความแออัดในการ
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
ด้านอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านบุคลากรสาธารณสุขในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิคฯ ฯลฯ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครระยองจำนวน 3 แห่ง ซึ่งแห่งแรกได้แก่
  1.ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง(คลินิกชุมชนอบอุ่นนครระยอง เทศบาลนครระยอง)
 
   
  ตั้งอยู่เลขที่ 121 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-6101245       โทรสาร.038-610439
  วันและเวลาการเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
   
กิจกรรมและการให้บริการของคลินิกชุมชนอบอุ่น
  1.บริการตรวจรักษาโรค ได้แก่ โรคทั่วไป โรคเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิต) ทันตกรรม ตรวจทาน
ห้องปฏิบัติการ(ทำแผล/เย็บแผล/ตัดไหม ฯลฯ) และบริการพิเศษอื่นๆ
  2.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้แก่ สุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัวและกิจการ
หรือกิจกรรมต่างๆในชุมชน
  3.ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทำในคลินิกชุมชนอบอุ่นและที่บ้านโดยการติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
   
ตารางการให้บริการคลินิกชุมชนอบอุ่น
วัน
การให้บริการ
เวลา   08.30 - 12.00  น.
เวลา  13.00 -16.30  น.
จันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป                 
คลินิกทันตกรรม
เยี่ยมบ้าน
ตรวจรักษาโรคทั่วไป            
คลินิกเด็กดี
คลินิกทันตกรรม
อังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
เยี่ยมบ้าน
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกทันตกรรม
พุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกโรคเรื้อรัง
เยี่ยมบ้าน
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรมพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
เยี่ยมบ้าน
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกวางแผนครอบครัว


ศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกโรคเรื้อรัง
เยี่ยมบ้าน
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกวางแผนครอบครัวเสาร์/อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป ,คลินิกทันตกรรม

   
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 10:43