ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ เทศบาลนครระยอง

การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
  เทศบาลนครระยองมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพที่เน้นหลัก "ห่วงใย ใกล้บ้าน"เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลรับรู้ถึงความห่วงใยที่เทศบาลมีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน เกิดความมั่นใจและอบอุ่นเมื่อมาใช้บริการ เทศบาลนครระยองได้จัดบริการด้านสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ลดความแออัดในการ
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
ด้านอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านบุคลากรสาธารณสุขในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิคฯ ฯลฯ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครระยองจำนวน 3 แห่ง ซึ่งแห่งที่สองได้แก่
  2.ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
 
   
  ที่ตั้ง : 144/9-10  ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทร : 038-617892
เวลาเปิดทำการ : เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30น.
 
ตารางการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ

วัน

การให้บริการ
เวลา  08.30 - 12.00 น.
เวลา  13.00 -16.30 น.
จันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป                   


ตรวจรักษาโรคทั่วไป            
ปฏิบัติเชิงรุกในพื้นที่

อังคาร

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกโรคเรื้อรัง

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี(อังคารที่ 3 ของเดือน)
ปฏิบัติเชิงรุกในพื้นที่

พุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ปฏิบัติเชิงรุกในพื้นที่

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกกามโรค

พฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วางแผนครอบครัว

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่

ศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกโรคเรื้อรัง

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่

เสาร์/อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปิดทำการ
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 10:41