ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ เทศบาลนครระยอง

สิงหาคม 11, 2559 1263
การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
  เทศบาลนครระยองมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพที่เน้นหลัก "ห่วงใย ใกล้บ้าน"เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลรับรู้ถึงความห่วงใยที่เทศบาลมีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน เกิดความมั่นใจและอบอุ่นเมื่อมาใช้บริการ เทศบาลนครระยองได้จัดบริการด้านสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ ลดความแออัดในการ
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
ด้านอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านบุคลากรสาธารณสุขในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิคฯ ฯลฯ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครระยองจำนวน 3 แห่ง ซึ่งแห่งที่สาม ได้แก่
  3.ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ
 
   
 

ที่ตั้ง : ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทร : 038-940186
เวลาเปิดทำการ  : เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30น.

 
ตารางการให้บริการศูนย์สาธารณสุขปากน้ำ
วัน

การให้บริการ
เวลา  08.30 - 12.00 น.
เวลา  13.00 -16.30 น.
จันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป                   


ตรวจรักษาโรคทั่วไป            
ปฏิบัติเชิงรุกในพื้นที่

อังคาร

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี(อังคารที่ 2 ของเดือน)

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี แรงงานต่างชาติ
(อังคารที่ 2 ของเดือน)

พุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป


ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ปฏิบัติเชิงรุกในพื้นที่

พฤหัสบดี

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่

ศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วางแผนครอบครัว


ตรวจรักษาโรคทั่วไป
จัดบอร์ดให้ความรู้ประจำสัปดาห์
กิจกรรม 5 ส.

เสาร์/อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปิดทำการ
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 15:45