สภาพทั่วไปเทศบาลนครระยอง

กุมภาพันธ์ 23, 2560 4921

1. ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเชิงเนิน
  • ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชิงเนิน
  • ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเนินพระ

2. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับที่เป็นลูกคลื่นลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มีแม่น้ำระยองไหลผ่านกลางเมืองความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณชุมชนปากน้ำ 2 ด้านทิศเหนือมีคลองทับมา และด้านทิศตะวันออกมีคลองคงคาและคลองชลประทาน

3. ลักษณะภูมิอากาศ

ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนได้รับอิทธิพลของทะเลทำให้อากาศไม่ร้อนจัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,501 มิลลิลิตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.7

4. เขตการปกครอง

เทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ตำบล คือ

  1. ตำบลปากน้ำ
  2. ตำบลท่าประดู่
  3. บางส่วนของตำบลเชิงเนิน
  4. บางส่วนของตำบลเนินพระ

และทั้งหมด 4 เขตการปกครองนั้น แบ่งออกเป็น 29 ชุมชน

5. ประชากรและความหนาแน่นของประชากร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น ( ข้อมูลประชากร เดือนพฤศจิกายน 2556) 64,406 แบ่งเป็น ชาย 30,191 คน หญิง 34,215 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 3,576 คน/ตร.กม. (ของจังหวัดระยองเท่ากับ ๑๕๒ คน / ตร.กม.) จำนวนครัวเรือน 36,234 ครัวเรือน จำนวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน 2.08 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 2.15 ต่อปี

ลำดับ ชื่อชุมชน จำนวนประชากรหญิง จำนวนประชากรชาย รวมจำนวนประชากร
ชาย / หญิง
จำนวนครัวเรือน อยู่ในพื้นที่ตำบล
1 สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 532 652 1,184 545 ต. ท่าประดู่
2 สะพานราษฎร์ 1,190 1,491 2,681 1,311
3 สนามเป้า 2,284 2,710 4,994 1,864
4 มุสลิมปากคลอง 377 436 813 181
5 บ้านปากคลอง 245 249 494 287
6 หลังวัดโขด 669 757 1,426 589
7 ข้างอำเภอ-ทางไผ่ 4,183 4,593 8,776 1,969
8 วัดป่าประดู่ 1 646 769 1,415 728
9 วัดป่าประดู่ 2 537 610 1,147 588
10 เกาะกลอย 606 715 1,321 1,192 ต. เชิงเนิน
11 สองพี่น้อง 1,015 1,189 2,204 1,100
12 พูนไฉ่ 404 441 845 465
13 สวนวัดโขด 1,168 1,347 2,515 1,689
14 เรือนจำ 836 1,006 1,842 1,028
15 ชายกระป่อม 883 1,025 1,908 1,471
16 ปากน้ำ 1 1,062 1,019 2,081 745 ต. ปากน้ำ
17 ปากน้ำ 2 768 908 1,676 591
18 ก้นปึก-ปากคลอง 1,108 1,266 2,374 1,145
19 แหลมรุ่งเรือง 145 123 268 74
20 สมุทรเจดีย์ 1,027 1,080 2,107 740
21 สัมฤทธิ์ 1,657 1,782 3,439 1,585
22 ทุ่งโตนด 1,108 1,267 2,375 2,542 ต. เนินพระ
23 เนินพระ 2,047 2,356 4,403 4,913
24 บางจาก 1,027 1,296 2,323 2,396 ต. ท่าประดู่
25 ศูนย์การค้า 915 1,051 1,966 1,498
26 ตีนเนิน-เกาะหวาย 690 739 1,429 1,045
27 ริมน้ำ-ท่าเกตุ 2,062 2,271 4,333 1,768
28 แขวงการทาง 716 769 1,485 1,580
29 หนองสนม-ปักป่า 284 298 582 604
รวม   30,191 34,215 64,406 36,234