เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการก่อสร้าง พ.ศ.2540................................................................ โดยที่เป็นการสมควรเทศบัญญัติเมืองระยอง ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประเภทการก่อสร้าง พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา…
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542--------------------------------------------------------- โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา…
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540--------------------------------------------------------- โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535…

บริการนวดแผนไทย

มิถุนายน 18, 2563
เทศบัญญัติเทศบาลนครระยองเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท สปาเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2548.................................................................................... โดยที่เป็นการ สมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครระยอง อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา…
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540--------------------------------------- โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา…