การขอเลขที่บ้าน (1)

 

การขอเลขหมายประจำบ้าน

>บ้าน  หมายความว่า  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ซึ่งมีเจ้า บ้านครอบครองและให้หมายความถึงแพหรือเรือ  ซึ่งจอดเป็นประจำ
และใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่น ซึ่งใช้จอด
เป็นที่อยู่อาศัยประจำด้วย


>ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจำบ้าน  บ้านใดที่ยังไม่มีเลขหมายประจำบ้าน
ให้เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
เพื่อขอเลขหมายประจำบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ไม่ขอภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท บ้านที่จะขอบ้านเลขที่จะต้อง
มีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้แจ้ง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

3.หนังสือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน

4.หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน  (ถ้ามี)

5.รูปถ่ายบ้านและแผนที่ทางไปบ้าน  (กรณีขอเลขบ้านชั่วคราว)

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

3.ออกเลขหมายประจำบ้านและมอบสำเนาทะเบียนแก่ผู้แจ้ง