แก้ไขรายการทะเบียนราษฏร์ (1)

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ในเอกสารทะเบียนราษฏร

เอกสารการทะเบียนราษฏร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน  สูติบัตร มรณบัตร 
และใบแจ้งการย้ายที่อยู่  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร
สำหรับรายการต่าง ๆ  ที่ได้ลงไว้แล้ว  หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่  เนื่องจากกรณี
ใดก็ตาม  จะทำการลบ  ขูด  หรือให้เลือนหายไปไม่ได้แต่จะต้องใช้วิธีขีดฆ่าคำ 
หรือข้อความเดิม  แล้วเขียนคำหรือข้อความ ใหม่ที่ถูกต้องแทนด้วยหมึกสีแดง
และให้นายทะเบียนลงชื่อและวัน เดือน ปี  ที่แก้ไขกำกับไว้

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

3.หลักฐานที่ใช้อ้างอิง เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการหย่า
ใบเปลี่ยนชื่อตัว –ชื่อสกุล  หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

3.แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงรายการ
ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์