แจ้งเกิด (1)

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อจะได้มีสูติบัตรหรือที่เรียกว่า ใบเกิด
และจะได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านมีที่อยู่และเพื่อใช้สิทธิอื่นๆ  ต่อไปการแจ้งเกิด
มีหลายกรณี  ดังนี้
(1) คนเกิดในบ้าน  ผู้แจ้งคือ เจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา
หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทนโดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
(2) คนเกินนอกบ้าน    ผู้แจ้ง ได้แก่ บิดา  หรือมารดา 
หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดหรือผู้รับมอบอำนาจ
จากบิดา  มารดา

   
กำหนดเวลา ต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด  กรณีจำเป็นแจ้งภายหลังได้
แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด  ถ้าเกินกำหนดปรับ ไม่เกิน            1,000 บาท
   
หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ 1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2.บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา  หรือมารดา  หรือหนังสือมอบหมายกรณีได้รับมอบหมาย
3.หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล(ถ้ามี)
   
ขั้นตอนในการติดต่อ 1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ออกสูติบัตรและมอบสูติบัตร ตอน 1  แก่ผู้แจ้ง
4.เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  (กรณีย้ายเข้าในเขตเทศบาล)