แจ้งตาย (1)

แจ้งตาย

พฤษภาคม 22, 2563

 

การแจ้งตาย การตายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับบุคคล  แต่ก็หลบหนีไม่พ้นเจ้าบ้านที่ดูแลบ้าน
แต่ละหลัง จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการตายของบุคคลภายในบ้าน  ดังนี้
(1) กรณีคนตายในบ้าน  ผู้แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจ
(2) กรณีคนตายนอกบ้าน  ผู้แจ้งคือ  บุคคลที่ไปกับผู้ตายผู้พบศพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
หรือ สถานพยาบาลต้องแจ้งการตายภายใน 24  ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ
ถ้าเกินกำหนดปรับไม่เกิน  1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย  (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายหรือผู้แจ้ง
4.หนังสือรับรองการตาย / ใบชันสูตรพลิกศพจากตำรวจ

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3.ออกมรณบัตรและมอบมรณบัตรตอนที่ 1  แก่ผู้แจ้ง
4.จำหน่วยชื่อออกจากทะเบียนบ้าน  (กรณีมีชื่อในเขตเทศบาล)