บัตรประจำตัวประชาชนทั่วไป (1)

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับ คนไทยเท่านั้น 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยันบุคคลในการติดต่อ
ราชการ  การขอรับบริการหรือสวัสดิการ  ในด้านต่างๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น
การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร การโอนสังหาริม
ทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น

 

คุณสมบัติ
ผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัว

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่เจ็ดปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
3. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) สำหรับผู้มีอายุเกินเจ็ดปีและผู้ได้รับ
การยกเว้น  จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

 

ผู้ยื่นคำขอมีบัตร

ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ†เด็กที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์  แต่ไม่ถึงสิบห้าปี
ให้บิดา  มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่  เป็นผู้ยื่นคำขอ
แทนเด็กก็ได้

 

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

1.เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ  ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิม
หมดอายุหากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน  100 บาท
2.ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้  โดยยื่น
คำขอภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย

เมื่อบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือถูกทำลาย ให้ไปแจ้งความ
ไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอ  สำนักงานเขต เทศบาลหรือเมืองพัทยา
แล้วแต่กรณีและขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่บัตรหาย
หรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
(2) เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้
เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ  หรือหนังสือเดินทาง  เป็นต้น
(3) หากไม่มีเอกสารตามข้อ (2)  ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
มาให้การรับรอง

เสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด

 

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตร

เมื่อผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนตัวและชื่อสกุล
ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว  ชื่อสกุล
หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้านหากพ้นกำหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้อการเปลี่ยน
(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  แล้วแต่กรณี

เสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

 

กรณีบัตรเดิมชำรุด
ในสาระสำคัญ

หากบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ  บัตรถูกทำลาย  เช่นบัตรถูกไฟไหม้                               บางส่วนบัตรชำรุดเลอะเลือน  เป็นต้น  ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุด  หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุดหรือถูกทำลาย
(3) เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้
เช่น  ใบอนุญาตขับขี่ใบสุทธิ   หรือหนังสือเดินทาง  เป็นต้น
(4) หากไม่มีเอกสารตามข้อ (3) ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้
การรับรองเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

 

กรณีบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้น

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  เช่น    พระภิกษุ
สามเณร ฯลฯ จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน เช่น กรณีพระภิกษุหรือสามเณร
ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของวัดที่พระหรือสามเณร มีชื่อยู่ไปแสดง  เป็นต้น
(2) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
เช่น หนังสือสุทธิของพระ  หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ณ ต่างประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีบุคคลที่พ้นสภาพ
ได้รับการยกเว้น

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ผู้พ้นโทษ
จากเรือนจำหรือจากทัณฑสถาน เป็นต้น  ต้องไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
ภายใน 60 วัน  นับแต่วันพ้นสภาพได้รับการยกเว้น  หากพ้นกำหนดจะต้อง
เสียค่าปรับไม่เกิน  100 บาท

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพจากการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น  หนังสือ
สำคัญของเรือนจำหรือ ทัณฑสถาน  (ร.ท. 5) หรือหนังสือเดินทางและเอกสาร
ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  แล้วแต่กรณี   เป็นต้น

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่

เพื่อให้รายการที่อยู่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับรายการ
ในทะเบียนบ้านผู้ถือบัตร  ผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรโดยที่บัตรเดิม
ยังไม่หมดอายุสามารถทำได้  แต่หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตร
นั้นได้ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชน

เสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

 

กรณีผู้ซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี

คนสัญชาติไทยซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิม  (ถ้ามี)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

อัตราค่าบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

 

1. การทำบัตรครั้งแรก (อายุครบ  7 ปีบริบูรณ์)                                                  ไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. การออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรฯ (กรณีบัตรหาย,                                          ฉบับละ  20  บาท
เปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล,  บัตรชำรุด)
3. การขอคัดและรับรองรายการบัตรฯ                                                                 ฉบับละ  20 บาท
4. ค่าปรับ  (กรณีบัตรครั้งแรกเกินกำหนด 60 วัน)                                              ไม่เกิน  100 บาท
5. ค่าปรับ (กรณีบัตรหมดอายุเกินกำหนด 60 วัน                                                ไม่เกิน  100 บาท