ย้ายที่อยู่ กรณีย้ายเข้า (1)

 

การแจ้งย้ายเข้า

เมื่อมีบุคคลใดย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านย้ายออก 
ย้ายปลายทางอัตโนมัติ  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ย้ายออกหรือย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2.หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรเจ้าบ้าน/สำเนาบัตร ผู้รับมอบอำนาจ
3.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2  (กรณีย้ายเข้า)

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3.ออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอน 1 และตอน 2  แก่ผู้แจ้ง(กรณีย้ายออก)
4.เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กรณีย้ายเข้า และย้ายปลายทางอัตโนมัติ)
5.กรณีย้ายปลายทางเจ้าตัวต้องมาติดต่อเองไม่สามารถมอบ  อำนาจให้ผู้อื่น
มาทำการแทนได้  ยกเว้นผู้เยาว์  ให้บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง  ทำการแทน*