ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ชื่อ : แหลม2  ชนิด : สุนัข

แหล่งที่มา : หาดแหลมเจริญ วันที่รับเข้า : 28 กุมภาพันธ์ 2564

สี/ตำหนิ : ดำขาว อายุ 3 ปี - เดือน

เพศ : ผู้

การทำหมัน : Øยังไม่ได้ทำหมัน  Οทำหมันแล้ว

จำหน่ายออกวันที่ : 

เหตุผลที่จำหน่ายออก :                       ชื่อ-สกุล : .........................................

ประวัติการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ถ่ายพยาธิ และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี รายการการรักษา หมายเหตุ ลายมือชื่อ
 xx/xx/xx  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,IVM  -  
28 ก.พ. 2565  วัคซีนรวม 5 โรค , IVM   -