ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ชื่อ : เซเว่น  ชนิด :  สุนัข

แหล่งที่มา : โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยอง วันที่รับเข้า : 18 พฤศจิกายน 2564

สี/ตำหนิ : ดำ-ขาว อายุ 1 ปี - เดือน

เพศ : เมีย

การทำหมัน :  Οยังไม่ได้ทำหมัน Ø ทำหมันแล้ว

จำหน่ายออกวันที่ : 

เหตุผลที่จำหน่ายออก :                       ชื่อ-สกุล : .........................................

ประวัติการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ถ่ายพยาธิ และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี รายการการรักษา หมายเหตุ ลายมือชื่อ
 28 ม.ค. 65  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,IVM  -  
 28 ก.พ. 65  วัคซีนรวม 5 โรค , IVM   -